Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AST SYSTEM

www.sklep.astsystem.pl

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.astsystem.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.

 

 1. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW.

 

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 

Dni robocze : dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 

Informacje handlowe: informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

 

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

 

Klauzule: zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

 

Komentarz: opinia Usługobiorcy dotycząca wcześniejszej Opinii lub Komentarza.

 

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22.1 Kodeksu cywilnego).

 

Konfigurator: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę produktów spełniających określone parametry.

 

Konto: zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej rejestracji.

 

Formularz Opinii: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca dodaje opinie.

 

Formularz Zamówienia (Koszyk): elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Koszyk – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.

Login: Nazwa Użytkownika używana podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

 

Opinia: opinia Usługobiorcy dotycząca Towaru.

 

OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

 

Sklep internetowy: to strona internetowa o adresie www.sklep.astsystem.pl.

 

Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

Treści: teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

 

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą, jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

 

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego, posiadaniu Konta w Sklepie internetowym, korzystaniu z Formularza Zamówienia, korzystaniu z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru, korzystaniu z formularza zwrotu w celu odstąpienia od umowy sprzedaży towaru.

 

Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

 

Usługodawca: AST System sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Kornela Makuszyńskiego 2, 66-006 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000523066, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł wpłaconym w całości, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 973-101-87-52, REGON: 081235958, e-mail: sklep@astsystem.pl, (dalej zwanym również AST System). Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

 

Użytkownik: podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta.

 

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 1. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 

 

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 

Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usług za pośrednictwem strony WWW: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji, rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, włączona opcja akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Sklep internetowy

 

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Użytkownika. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego. 

 

 1. Konto

 

1) Użytkownik może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2) W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu towaru Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod linkiem Załóż konto, wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”

 

3) Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta.

 

4) Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

 

5) Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z Konta.

 

6) W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik musi wypełnić w Formularzu Zamówienia wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”. W takim przypadku do Użytkownika jest wysyłana przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

 

7) Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

- nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,

- wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

- nie zapisywać Hasła,

- zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.

 

8) W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Sklepu internetowego:

 1. a) wyszukiwarka złożonych zamówień,
 2. b) wyszukiwarka Ofert złożonych przez Usługodawcę,
 3. c) formularz reklamacji i zwrotów,
 4. d) wyszukiwarka reklamacji i zwrotów,
 5. e) zestawienie towarów najczęściej kupowanych przez Usługobiorcę lub innych klientów,
 6. f) formularz konfiguratorów,
 7. g) formularz zapytania
 8. h) możliwość edycji danych Usługobiorcy, dodawania miejsc dostaw Towarów,
 9. i) możliwość zamieszczania Treści.

 

9) Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

10) Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować AST System sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Kornela Makuszyńskiego 2, 66-006 Zielona Góra, sklep@astsystem.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

 

15) Zamknięcie Konta:

 

 1. a) nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta,

 

 1. b) nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

 

 1. c) nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

 

 1. d) Nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed zamknięciem Konta.

 

 1. Formularz Zamówienia

 

1) Usługa Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

 

2) Korzystanie z Formularz Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta - danych identyfikujących Usługobiorcę.

 

3) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.

 

4) Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia.

 

 

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

 

 1. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do AST System, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@astsystem.pl. lub w formie pisemnej na adres: AST System sp. z o.o., ul. Ochla-Kornela Makuszyńskiego 2, 66-006 Zielona Góra.

 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 

1) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

2) uzasadnienie reklamacji.

 

 1. AST System dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

 

 

 1. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

VII. DANE OSOBOWE

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu w rozumieniu OWS dostępne są na stronie www.sklep.astsytem.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

 

 1. Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

 

1) Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

 

2) Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy, w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

 

3) Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

 

 1. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl